RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana

Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOMSKU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§1

SPZOZ, zwany dalej „ Zakładem” działa na podstawie:  Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ),  Ustawy o NFZ z dnia 17 marca 2003r. ( Dz. U. Nr 45 poz 391),  Statutu SPZOZ,  Innych przypisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej

§2

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Powiatu Radomszczańskiego

§3

SPZOZ w Radomsku posiada osobowość prawną.

Rozdział II. Siedziba i obszar działania.

§4

Siedzibą SPZOZ jest lokal w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 34.

§5

 1. Obszarem działania Zakładu jest teren miasta Radomska i Powiatu Radomszczańskiego.
 2. Zakład może świadczyć usługi medyczne dla mieszkańców spoza Powiatu Radomszczańskiego, którego zgłosili deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki
  i położnej rodzinnej.

Rozdział III. Cele i działania Zakładu.

§6

Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest zachowanie i poprawa stanu zdrowia podopiecznych i ich rodzin poprzez:

 • Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych,
 • Wykrywanie czynników zagrożenia zdrowia,
 • Edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • Profilaktykę chorób,
 • Diagnostykę, leczenie, pielęgnowanie i usprawnianie.

§7

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 1. Organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej,
 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych w siedzibie Zakładu i w miejscu zamieszkania lub przebywania osób potrzebujących świadczeń,
 3. Czynności w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego, środków pomocniczych
  i leczniczych środków technicznych,
 4. Szerzenie oświaty zdrowotnej,
 5. Promocja zdrowia,
 6. Prowadzenie medycznej działalności usługowej dla innych zakładów opieki zdrowotnej i innych zakładów,
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statusowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami,
 8. Udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych w środowisku zamieszkania.

Rozdział IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń.

§8

Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrycie chorób, leczenie oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

§9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. Pielęgniarstwa Opieki Zdrowotnej
 3. Medycyny Szkolnej
 4. Szczepień Ochronnych
 5. Gabinetu Zabiegowej
 6. Medycyny Pracy
 7. Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej- punkt pobierania materiału
 8. Diagnostyki Obrazowej – USG, EKG
 9. Diagnostyki inne ( spirometria)
 10. Ginekologii
 11. Laryngologii
 12. Neurologii
 13. Okulistyki
 14. Endokrynologii
 15. Alergologii
 16. Pulmonologii
 17. Kardiologii
 18. Urologii
 19. Opieki długoterminowej
 20. Endokrynologii Dziecięcej
 21. Neurologii Dziecięcej
 22. Rehabilitacja Lecznicza- Lekarska Opieka Ambulatoryjna
 23. Rehabilitacja Lecznicza- Gabinet Fizykoterapii i Kinezyterapii
 24. Dermatologii
 25. Neonatologii

§10

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

§11

W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje w szczególności z :

 1. Starostwem Powiatowym,
 2. Szpitalem Powiatowym w Radomsku i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 3. Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 4. Stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 5. Administracją zakładów i instytucji.

Rozdział V. Organizacja i zarządzanie Zakładem.

§12

Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

§13

Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.

§14

 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu.
 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu ustalając każdorazowo zakres i czas ich ustanowienia.
 3. Zastępcą Dyrektora oraz pełnomocnicy działają w granicach umocowania.

§15

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

 1. Zastępcy Dyrektora
 2. Pielęgniarki Koordynującej POZ i Medycyną Szkolną.

§16

 1. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor (lub osoba przez niego upoważniona) przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13 00-1500.
 2. O sposobie załatwienia skargi, skarżący winien być powiadomiony na piśmie.
 3. Tryb i sposób wnoszenia skargi przez pacjentów szczegółowo określa część VIII „Karta Praw Pacjenta”

§17

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia MPR Nr 2 mieszcząca się w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 34 w skład której wchodzą:

 1. Poradnia Lekarska POZ
 2. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
 3. Poradnia Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
 4. Gabinet Medycyny Szkolnej
 5. Punkt szczepień
 6. Gabinet zabiegowy
 7. Gabinet Medycyny Pracy
 8. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – punkt pobierania materiału
 9. Pracownia Diagnostyki Obrazowej - USG
 10. Pracownia Diagnostyki Obrazowej – EKG
 11. Pracownie inne – spirometria
 12. Poradnia K
 13. Poradnia Laryngologiczna
 14. Poradnia Neurologiczna
 15. Poradnia Okulistyczna
 16. Poradnia Endokrynologiczna
 17. Poradnia Alergologiczna
 18. Poradnia Pulmonologiczna
 19. Poradnia Kardiologiczna
 20. Poradnia Urologiczna
 21. Opieki długoterminowej
 22. Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
 23. Rehabilitacja Lecznicza – Lekarska Opieka Ambulatoryjna
 24. Rehabilitacja Lecznicza - Gabinet Fizykoterapii i Kinezyterapii
 25. Poradnia Dermatologiczna
 26. Poradnia Neonatologiczna

2. Przychodnia MPR Nr 1 mieszcząca się w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41 w skład której wchodzą :

 1. Poradnia Lekarska POZ
 2. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
 3. Poradnia Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
 4. Gabinet Medycyny Szkolnej
 5. Punkt szczepień
 6. Gabinet zabiegowy
 7. Gabinet Medycyny Pracy
 8. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – punkt pobierania materiału
 9. Pracownia Diagnostyki Obrazowej – EKG
 10. Pracownie inne – spirometria

Rozdział VI. Zasady udzielania świadczeń medycznych.

§18

1. Podstawowa opieka zdrowotna w SPZOZ realizowana jest przez:

 1. Przychodnię MPR Nr 1
 2. Przychodnię MPR Nr 2

2. Specjalistyczna opieka medyczna w SPZOZ realizowana jest przez MPR Nr 2.
3. Do zadań placówek należy:
a) Prowadzenie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się do poszczególnych poradni i gabinetów oraz zapewnienie opieki obłożnie chorym pozostającym w domu ( wizyty domowe),
b) Wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych,
c) Prowadzenie czynnego poradnictwa,
d) Świadczenie usług profilaktyczno – leczniczych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
e) Udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka,
f) Udzielanie pomocy w nieszczęśliwych wypadkach i nagłych zachorowań,
g) Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
h) Wystawianie stosownie do potrzeb, skierowań na leczenie specjalistyczne, szpitalne i do opieki długoterminowej,
i) Wnioskowanie na leczenie sanatoryjno – uzdrowiskowe,
j) Wystawianie wniosków i skierowań do komisji ds. inwalidztwa o zatrudnienia,
k) Prowadzenie szczepień ochronnych określanych kalendarzem szczepień,
l) Ocena sytuacji zdrowotnej oraz rozpoznanie i ustalenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
m) Prowadzenie opieki środowiskowej,
n) Działanie w zakresie promocji zdrowia,
o) Prowadzenie opieki nad niepełnosprawnymi ( w tym nadzór nad czynnościami w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne)
4. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej prowadzą koordynacją poczynań zdrowotnych na terenie objętym ich działaniem podejmowanych przez służbę zdrowia, organy administracji państwowej, zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne – zwłaszcza w dziedzinach profilaktyki i podnoszenia stanu higieniczno – sanitarnego.
5. Dni i godziny pracy poszczególnych poradni i gabinetów przedstawia „Harmonogram pracy”, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu Porządkowego Zakładu.
6. Informacje dotyczące dni i godzin pracy poszczególnych gabinetów winny być umieszczone w widocznym miejscu.

Rozdział VII. Współpraca z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

§19

 1. Zakład współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
 2. Zakład zawarł umowę ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku w sprawie wykonywania badań z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki endoskopowej i innej.
 3. Szpital Powiatowy w Radomsku będzie realizował powyższe świadczenia na podstawie skierowań sygnowanych aktualną pieczęcią Zakładu i lekarza Zakładu.
 4. Do następujących poradni: onkologicznej, dermatologicznej, Poradni K, gruźlicy
  i chorób płuc, zdrowia psychicznego, odwykowej nie są wymagane skierowania.

Rozdział VIII. Prawa pacjenta.

§20

 1. Prawa pacjenta określa „ Karta praw pacjenta” opracowana w oparciu o Deklarację Światowej Organizacji Zdrowia.
 2. „Karta praw pacjenta” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu porządkowego Zakładu.
 3. Wszyscy pracownicy Zakładu są zobowiązani wykonywać swoje zadania zgodnie
  z zakresem czynności, w sposób który nie naruszałby praw pacjenta.

§21

Pacjenci mogą wyrażać swoje opinie o pracy Zakładu i jego pracowników w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem anonimowej ankiety satysfakcji pacjenta.

Rozdział IX. Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.

§22

 1. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub
  w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany udzielić pomocy i zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
 2. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń,
  z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.
 3. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.
 4. Lekarz może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego osobiście przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.

Rozdział X. Postanowienia końcowe.

§23

1. Zakład świadczy usługi medyczne bezpłatnie dla osób uprawnionych, będących członkami NFZ zgodnie z zasadami określonymi ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i innych przepisów za wyjątkiem usług:
a) Dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
b) Dla osób ubezpieczonych za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia (np. badania dla kierowców, badanie wstępne okresowe do pracy i inne),
c) Dla osób ubezpieczonych za świadczenia realizowane bez skierowania lekarza, gdy jest ono wymagane.
Os w/ w grup osób Zakład pobiera opłatę za świadczenia wg. cen ustalonych w cenniku (ceny umowne), stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu porządkowego Zakładu.
2. Zakład pobiera opłatę za świadczenia usług:
a) Z zakresu medycyny pracy od osób, które nie są objęte zawartymi z zakładami pracy umowami,
b) Innych określonych obowiązującymi przepisami (w tym m.in. orzecznictwo o stanie zdrowia na wniosek zainteresowanego – np. dla potrzeb klubów sportowych, niektórych towarzystw ubezpieczeniowych itp.)
c) Udostępniania dokumentacji medycznej

§24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz inne przepisy wydane na ich podstawie.

§25

Zmiany postanowień zawartych w regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku.

§26

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku.Opublikował: Paweł Majewski
Publikacja dnia: 21.03.2012
Podpisał: Iwona Wajand
Dokument z dnia: 21.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 465